Rynek będący giełdą papierów wartościowych

W biznesie możemy mówić o rynku, na którym maklerzy podejmują się operacji, w wyniku których dokonują transakcji na rachunek klientów. Transakcje te to między innymi kupno, lub sprzedaż papierów wartościowych. Taki papier wartościowy nazywany też prawem, to dokument będący przedmiotem uprawnień do pozyskania prawa majątkowego, którym może być na przykład prawo do pobierania odsetek, czy hipoteka. Papier wartościowy może występować w dwóch formach. Jako dokument, lub zapis w systemie informatycznym. Papier wartościowy spełnia warunek niezbędny, aczkolwiek wystarczający dla realizacji uprawnienia. Papiery wartościowe dzielimy na dwie grupy. W jednej na wierzycielskie, czyli weksle, czeki, obligacje, listy zastawne i świadectwa udziałowe. Centralne, takie jak bony skarbowe, obligacje skarbowe, bankowe papiery wartościowe. Udziałowe zwane też korporacyjnymi, czyli akcje i certyfikaty inwestycyjne, oraz towarowe, czyli przykładowo list przewozowy, czy dowód składowy. Druga grupa papierów wartościowych charakteryzuje się wskazaniem osoby uprawnionej, jak również mechanizmem zbywania papierów. Są to papiery imienne, czyli zbywalne poprzez przelew, na okaziciela, oraz papier na zlecenie, czyli przeniesienie praw na inną osobę. Działania te wykonywane są na giełdach papierów wartościowych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.