Na czym polega amortyzacja

Na czym polega amortyzacja

Amortyzacja polega na rozłożeniu obciążenia finansowego w czasie, aż do momentu w który całkowicie nie wygaśnie. W praktyce gospodarczej amortyzacja jest ściśle związana ze stopniowym umarzaniem księgowej wartości niektórych elementów majątku trwałego w odpowiednich ratach rocznych. Amortyzacja stanowi koszt związany z procesem zużywania się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Koszt amortyzacji ustala się zgodnie z określonymi przepisami stawkami odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych, które nazywają się także odpisami umorzeniowymi. Za środki trwale uznaje się stanowiące własność lub współwłasność podmiotu gospodarczego nieruchomości. W skład nieruchomości wchodzą grunty, budowle, budynki, lokale będące odrębna własnością. Środki trwałe to także maszyny, urządzenia i środki transportu. Za środki trwałe uznaje się także przedmioty, które maja okres użytkowania dłuższy niż jeden rok. Amortyzować można także środki trwałe wynajęte lub inwestycje w obcych środkach trwałych. Jeżeli wartość początkowa wymienionych składników majątkowych nie przekracza dwóch i pół tysiąca, można nie zaliczać ich do środków trwałych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Both comments and pings are currently closed.