Co to jest przychód

Co to jest przychód

Pod terminem przychód zawierają się wszelkie wpływy uzyskane przez daną osobę fizyczna lub prawną w określonym czasie. Jako źródło przychodu może być działalność gospodarcza, praca o charakterze najemnym, uzyskiwana emerytura, zasiłek , dzierżawa czy też prawa majątkowe. Niemniej przychód nie zawsze występuje w formie pieniężnej. Za przychód należy także uznać towary i usługi, jakie zostały otrzymane w naturze. W momencie, kiedy od przychodu odejmiemy koszty jego uzyskania, to otrzymany dochód będzie podstawą do opodatkowania. W ujęciu księgowym przychód stanowią kwoty, które są należne podmiotowi gospodarczemu z tytułu sprzedaży towarów i usług, odsprzedaży składników majątku trwałego i obrotowego, dywidendy otrzymane z akcji obcych, dyskonta otrzymane przy zakupie weksli, czeków obcych i innych papierów wartościowych, kwoty należne z tytułu udziałów, dodatnie różnice kursowe powstałe przy sprzedaży akcji i obligacji obcych oraz wartości towarów i usług otrzymanych w naturze. W sytuacji w której przychody jakie są uzyskiwane w walutach obcych trzeba przeliczyć na złote, to przelicza się je na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Kategoria przychodu jest bardzo szczegółowo omówiona w ustawie z dnia piętnastego lutego tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Both comments and pings are currently closed.