biznesowy świat

Narodowy Bank Polski

biznesowy świat – Narodowy Bank Polski posiada wysoką rangę instytucji finansowej państwa, która to została ściśle określona w dwieście dwudziestym siódmym artykule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowy Bank Polski funkcjonuje również pod skrótem NBP. Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwowym i to właśnie jemu przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalanie i realizowanie polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski jest również w całości odpowiedzialny za wartość polskiego pieniądza. Do organów NBP zalicza się Prezesa NBP, Radę Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP. Prezes Narodowego Banku polskiego jest powoływany na sześcioletnią kadencję przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczpospolitej. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi Prezes NBP, jako przewodniczący, oraz osoby, które w sposób szczególny wyróżniają się wiedza z dziedziny finansów. Członkowie Rady polityki Pieniężnej również są powoływani na okres sześciu lat, w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat. Obowiązujące w Polsce prawo określa Narodowy Bank Polski jako bank o charakterze emisyjnym, centralną instytucję kredytową i rozliczeniową oraz centralną instytucje dewizową. Narodowy Bank Polski działa na obszarze całego kraju jakim jest Polska, a jego siedziba znajduje się w Warszawie. Narodowy Bank Polski ma osobowość prawną. Znaczy to tyle, że jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną., która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce może występować jako samodzielny podmiot prawa cywilnego.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Both comments and pings are currently closed.