Archive for the ‘abc finanse’ Category

Podatki jako świadczenia

Podatki jako świadczenia

Podatek zalicza się do kategorii ekonomiczno prawnej. Podatki są to świadczenia pieniężne, które mają charakter przymusowy i bezzwrotny. Oprócz tego podatki są świadczeniem o charakterze ogólnym, które pobierane są przez państwo lub inny podmiot publiczno prawny do którego na przykład zalicza się samorząd terytorialny. Płatnikiem podatku jest osoba na której ciąży ustawowy obowiązek obliczenia, potrącenia […]

Typy papierów wartościowych

Typy papierów wartościowych

Papiery wartościowe są to szczególnego rodzaju dokumenty, które stwierdzają istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu jest niezbędną przesłanką realizacji prawa. Jest to tak zwana legitymacja formalna. Papiery wartościowe są nosicielami inkorporowanego w nich prawa i wartości, które to prawo reprezentuje. W języku potocznym pod terminem papiery wartościowe kryją się dokumenty, które […]

Narodowy Bank Polski

biznesowy świat

biznesowy świat – Narodowy Bank Polski posiada wysoką rangę instytucji finansowej państwa, która to została ściśle określona w dwieście dwudziestym siódmym artykule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowy Bank Polski funkcjonuje również pod skrótem NBP. Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwowym i to właśnie jemu przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalanie i realizowanie polityki pieniężnej. […]

Ministerstwo finansów w Polsce

Ministerstwo finansów w Polsce

Do naczelnego organu administracji państwowej , który kieruje sprawami finansowymi państwa jest Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów prowadzi także szeroko pojęty nadzór nad sprawami finansowymi państwa. Do najważniejszych zadań Ministerstwa Finansów zalicza się opracowywanie corocznego budżetu państwa i kierowanie go do Sejmu. Drugą bardzo ważna czynnością związana z działalnością Ministerstwa Finansów jest koordynowanie i kontrola wykonania […]