Archive for the ‘abc finanse’ Category

Co to jest holding

Co to jest holding

Holding jest to grupa podmiotów gospodarczych, które są ze sobą wzajemnie powiązane. Podmioty gospodarcze, które wchodzą w skład holdingu maja charakter kapitałowy. Można także wyodrębnić podmioty gospodarcze, które są ze sobą powiązane osobowo, decyzyjnie i majątkowo. Ta grupa podmiotów gospodarczych, która tworzy holding doprowadza do jednokierunkowego oddziaływania jednego podmiotu dominującego na pozostałe podmioty zależne. Podmioty […]

Jak przeprowadzić bilans

Jak przeprowadzić bilans

Bilans księgowy jest to zestawiany na podstawie danych liczbowych księgowości prowadzonej na zasadach systemu podwójnego zapisu. Bilans księgowy pełni rolę zestawienia rachunkowego, które jest sporządzane głównie w związku z rocznym zamknięciem kont. Wówczas przyjmuje on postać bilansu sprawozdawczego. Bilans księgowy obejmuje dwie równoważące się strony. Lewa strona ujmuje aktywa, z kolei prawa strona ujmuje pasywa. […]

Na czym polega amortyzacja

Na czym polega amortyzacja

Amortyzacja polega na rozłożeniu obciążenia finansowego w czasie, aż do momentu w który całkowicie nie wygaśnie. W praktyce gospodarczej amortyzacja jest ściśle związana ze stopniowym umarzaniem księgowej wartości niektórych elementów majątku trwałego w odpowiednich ratach rocznych. Amortyzacja stanowi koszt związany z procesem zużywania się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Koszt amortyzacji ustala się […]

Rodzaje i typy weksli

Rodzaje i typy weksli

Weksel trasowany często jest nazywany także wekslem ciągnionym lub tratą. Weksel trasowany jest poleceniem, które zostało wydane przez wystawcę weksla osobie trzeciej. Osoba ta właśnie nazywa się trasatem. Zgodnie z przyrzeczeniem wystawca weksla musi wypłacić trasatowi sumę pieniędzy, która jest określona w wekslu w oznaczonym terminie. Wobec tego w wekslu trasatowym mamy do czynienia z […]

Gdzie powstał weksel

Gdzie powstał weksel

Słowo weksel ma swój rodowód w języku niemieckim gdzie pochodzi od słowa der Wechsel i oznacza wymianę. Mamy tutaj na myśli wymianę dokumentu, z którym są ściśle związane określone prawa i uprawnienia na kwotę, która jest widoczna na tym dokumencie. Forma weksla jest prawnie określona. Weksel zobowiązuje wystawcę dokumentu lub osobę wskazana przez niego do […]

Co to jest waluta

Co to jest waluta

Waluta jest to jednostka pieniężna, która jest oficjalnym środkiem płatniczym jaki obwiązuje w danym kraju. Waluty mają ustawową moc zwalniania od zobowiązań pieniężnych. Z waluta jest połączone wiele różnych pojęć rozwiniętych. Na przykład system walutowy, który określa ustalona przez państwo formę organizacji porządku pieniężnego. Określa ona obowiązująca w danym państwie jednostkę pieniężna, jej stosunek do […]

Polski rynek kapitałowy

Polski rynek kapitałowy

Kiedy mówimy o rynku kapitałowym to zwykle mamy na myśli zespół decyzji finansowych przedsiębiorstw, instytucji finansowych, w tym także i banków oraz konsumentów. Dzięki rynkowi kapitałowemu mamy możliwość przekształcenia oszczędności w inwestycje. W ten sposób zasoby kapitałowe jakie są obecne w społeczeństwie mogą zostać wykorzystane do finansowania działalności ekonomicznej. Określają one tym samym przyszły kształt […]

Jak funkcjonuje rachunek bankowy

Jak funkcjonuje rachunek bankowy

Rachunek bankowy funkcjonuje w świadomości potocznej także jako konto. Dzięki rachunkowi bankowemu jesteśmy w stanie odzwierciedlać zmiany zasobów środków pieniężnych właściciela rachunku. W bankach możemy się spotkać z rachunkami bankowymi, które są przeznaczone dla osób prawnych, dla osób prywatnych i dla jednostek organizacyjnych, które nie maja osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną. Można spotkać […]

Co to jest przychód

Co to jest przychód

Pod terminem przychód zawierają się wszelkie wpływy uzyskane przez daną osobę fizyczna lub prawną w określonym czasie. Jako źródło przychodu może być działalność gospodarcza, praca o charakterze najemnym, uzyskiwana emerytura, zasiłek , dzierżawa czy też prawa majątkowe. Niemniej przychód nie zawsze występuje w formie pieniężnej. Za przychód należy także uznać towary i usługi, jakie zostały […]

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług w powszechnej nomenklaturze jest nazywany podatkiem VAT. Skrót VAT pochodzi z języka angielskiego i znaczy Value Added Tax. Podatek od towarów i usług stanowi największe źródło dochodu dla budżetu państwa w Polsce. Podatek od towarów i usług jest stosowany we wszystkich krajach należących do Unii europejskiej. Piątego lipca tysiąc dziewięćset […]